ลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 24 พ.ย. 2563

UploadImage

นาย สมชาย ชูแก้ว

UploadImage     UploadImage

              นางกลิ่น รัตนะ                 นาย โชคชัย พิทักษ์ชัยเจริญ 

UploadImage     UploadImage     UploadImage

นาง ธัญชนก หมันทุ่ย                   นาง สุธา แสงมณี                       นาย หมาด แก้วสลำ

UploadImage    UploadImage     UploadImage

                นาง เตือนใจ ศิริรัตน์                 นาย จรูญ กายะพันธ์                      นาย วิชิต อาดำ