นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 24 ต.ค. 2562
นายสมชาย   ชูแก้ว 
นางกลิ่น   รัตนะ
นายโชคชัย   พิทักษ์ชัยเจริญ 
นางธัญชนก   หมันทุ่ย
นางสุธา   แสงมณี 
นายหมาด   แก้วสลำ 
นางเตือนใจ   ศิริรัตน์ 
นายจรูญ   กายะพันธ์ 
นายวิชิต   อาดำ

Power by: Startup Design & Network