นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูพี่เลี้ยง

วันที่ 24 ต.ค. 2562
นางสาวอนิดา   บัวทอง
นายนคร   สะอาดแก้ว
นายอภิชาติ   ชูเกื้อ 
นายฤทธิไกร   สายสมุทร 
นางสาวณัฐริยา   ดำท่าคลอง
นายสมชาย   อาดำ 
นายเกียรติขจร   เกื้อหนุน

Power by: Startup Design & Network