กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 24 พ.ย. 2563

UploadImage

นางสาว รัฐพิมล อสัมภินวัฒน์
 

UploadImage     UploadImage     UploadImage

        นางสาว อาอีฉ๊ะ กาเส็มส๊ะ            นาย สุเรนทร์ โต๊ะประดู่               นางสาว ณัฐณิชา หลงสมัน
 

UploadImage     UploadImage     UploadImage     UploadImage

      นาง นงลักษณ์ ตอหิรัญ                 นางสาว นูรีย้ะ สาดีน             นางสาว ธันยานี โกบยาหยัง          นางสาว นูรีซานย์ หลังสตา