นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 24 ต.ค. 2562
นายจักรฤษณ์   มากจังหวัด
นางสุรีรัตน์     สุขเนียม
นายอาริ   เร๊ะนุ้ย
นางสาวสุจิรา   หวันยาหวา 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนงค์รัตน์   บุญชู 
นายอิสมาแอล   ขุนดำ 
นางสาวศศิวิมล   เจริญวิริยะภาพ 

Power by: Startup Design & Network