นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ 24 ต.ค. 2562

UploadImage

นายสมพงศ์ อาดำ
                                                

             นายสุวิศิษฎ์ กั้นหยั่นทอง         

 

 นางสาวเสาวลักษณ์  หมันนาเกลื
อ      นายธีระวัฒน์  ทองแผ้ว         
  นางสาวภิญญพร จันทมุณี

นาย พิพัฒน์ กลับศรีอ่อน
นางสาว นูรอัยนี อารีมาน 
นางสาว มารีย้ะ ดาแลหมัน
นาย มนตรี ปีไสย
นาย สนั่น หัวแท้
นางสาว กฤษณี นาคพันธุ์ 
นาย ยุท
ธศักดิ์ มากจังหวัด
นาง จุฑามาศ ทันตะยะกิจ
                         
   

                                                                                                                                                                                      
                   
                                                                                                                                                   

Power by: Startup Design & Network