กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ 24 พ.ย. 2563

UploadImage

นาย สมพงศ์ อาดำ
UploadImage        UploadImage        UploadImage

นาย สุวิศิษฎ์ กั้นหยั่นทอง        นางสาว เสาวลักษณ์ หมันนาเกลือ              นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว

UploadImage        UploadImage        UploadImage

นางสาว ภิญญพร จันทมุณี                นาย พิพัฒน์ กลับศรีอ่อน               นางสาว นูรอัยนี อารีมาน

UploadImage        UploadImage        UploadImage

นางสาว มารีย้ะ ดาแลหมัน                   นาย มนตรี ปีไสย                          นาย สนั่น หัวแท้

UploadImage        UploadImage

นางสาว กฤษณี นาคพันธุ์                นาย ยุทธศักดิ์ มากจังหวัด