กลุ่มบริหาร

วันที่ 24 พ.ย. 2563

UploadImage

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน 

    UploadImage                                   UploadImage
  นางสาวประดิพัตร ช้างขาว   ฝ่ายบริหารงานบุคคล                         นางจริญ พรมวิจิตร  ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ
    UploadImage                                         UploadImage                                              
นางสาวระวีพรรณ นพภาพันธ์    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป            ว่าที่ร้อยโท ดร.สำราญ ชูแก้ว    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                               


                            UploadImage                     
                           นายสนั่น  หัวแท้           ฝ่ายแผนงาน-งบประมาณ