ประวัติ

วันที่ 24 พ.ย. 2563มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่ ได้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ รองรับเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้แก่เด็กด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนใต้ให้ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรักชาติ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมี นายมานิตย์  วัฒนเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล นำโดยนายคะนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสตูล  และนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสตูล         เป็นผู้ประสานงานในการจัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ โดยเลือกสถานที่ที่ตำบลเกตรีและตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พื้นที่จำนวน ๒๖๐-๓-๑๑.๙   ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน และในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  ซึ่งตรงกับวันครองราชย์ครบ  ๖๐  ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี
ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล โดยมติคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา สตูล  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มอบหมายให้นางสาวมาณี  ฉัตรชัยวงศ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงพิทยา และนางสาวระวีพรรณ นพภาพันธ์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านวังประจัน มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ในการดำเนินงานของโรงเรียน
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทประจำ มีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดสตูล ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอควนกาหลง อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอมะนังและจังหวัดใกล้เคียง โดยเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รวม ๗ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน ๑๐๙ คน นักเรียนชาย ๕๗ คน นักเรียนหญิง ๕๒ คน นับถือศาสนาพุทธ ๕๕ คน ศาสนาอิสลาม ๕๒ คน และศาสนาคริสต์ ๒ คน   บุคลากร ๓ คน อาสาสมัครช่วยงาน ๔ คน เนื่องจากอยู่ในช่วงของการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่พักนอนและเรียนชั่วคราว และได้ย้ายนักเรียนมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีนางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น และปัจจุบัน นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ได้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน